༄༅།།སྐུ་ཁམས་བཟང་། ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
  • 拉萨 7℃~-9℃

ཉིན་རེའི་ལོ་ཐོ།

来源:2019-08-25 11:09:16 查看数0

དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༢༥དང་། བོད་ཟླ་༦པའི་ཚེས་༢༥། ཧོར་ཟླ་༧པའི་ཚེས་༢༥།  རེས་གཟའ་ཉི་མ།   ལྷ་སར་སྤྲིན་པ་མང་།  དྲོད་ཚད་༡༠°~༢༢°བར་ཡིན།  ལྷོ་ཁར་སྤྲིན་པ་མང་བ་ནས་དྭངས། དྲོད་ཚད་༩°~༢༡°བར་ཡིན། གཞིས་ཀ་རྩེར་ཆར་ཆུང་ནས་ཆར་འབྲིང་དབབ། དྲོད་ཚད་༦°~༡༩°བར་ཡིན།  ཉིང་ཁྲིར་སྤྲིན་པ་མང་། དྲོད་ཚད་༡༠°~༢༢°བར་ཡིན།  ཆབ་མདོར་དྭངས་ནས་སྤྲིན་པ་མང་། དྲོད་ཚད་༩°~༢༤°བར་ཡིན། ནག་ཆུར་སྤྲིན་པ་མང་། དྲོད་ཚད་༥°~༡༦°བར་ཡིན།  མངའ་རིས་ལ་སྤྲིན་པ་མང་། དྲོད་ཚད་༩°~༢༢°བར་ཡིན།