༄༅།།སྐུ་ཁམས་བཟང་། ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
  • 拉萨 7℃~-9℃

བོད་དུ“འཛུམ་མདངས་བྱ་སྤྱོད”སླར་ཡང་སྤེལ་ནས་མཆུ་རྐན་གཉིས་ཤོའི་བྱིས་པར་སྨན་རིན་མི་དགོས་པར་སྨན་བཅོས་རོགས་སྐྱོབ་བྱས་པ།

来源:མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།2017-07-21 12:03:41 查看数0

416579_yis_1500441842009.jpg

ཉེ་ཆར། “ཡུམ་གྱི་འཛུམ་མདངས་བྱ་སྤྱོད”ཅེས་པའི་རོགས་སྐྱོབ་སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་དང་བླངས་པས་བོད་ལྗོངས་ལྷ་སའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་བོད་ལྗོངས་མཐའ་སྲུང་སྤྱི་ཁྱབ་རུ་ཁག་སྨན་ཁང་དུ་མཆུ་རྐན་གཉིས་ཤོའི་བྱིས་པ་༩༧ལ་སྨན་རིན་མི་དགོས་པར་གཤགས་བཅོས་བྱས་པ་རེད།

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། དེ་གོང་བོད་དུ“ཡུམ་གྱི་འཛུམ་མདངས་བྱ་སྤྱོད”ཐེངས་གཉིས་སྤེལ་ནས་མཆུ་རྐན་གཉིས་ཤོའི་བྱིས་པ་ཁྱོན་༨༠ལ་སྨན་བཅོས་རོགས་སྐྱོབ་བྱས་ཡོད། འདི་ནི་སྨན་དོན་མི་སྣས་བྱིས་པར་ཁྲག་ཤེད་ལྟ་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།