༄༅།།སྐུ་ཁམས་བཟང་། ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
  • 拉萨 7℃~-9℃

བོད་ལ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་༦༠འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་ཆེན་ཐད་གཏོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

来源:སེམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས།2019-03-28 11:19:14 查看数0

གོང་གི་པར་མནན་ན་ཐད་གཏོང་གི་ཡུལ་དངོས་ལམ་སང་བལྟ་ཐུབ།

དེ་རིང་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་༡༠ཐོག བོད་ལ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་༦༠འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་ཆེན་དེ་ལྷ་སར་གཟབ་རྒྱས་ངང་འཚོགས་པ་དང།   བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྙན་འཕྲིན་དང་སྐད་འཕྲིན་སོགས་བརྒྱུད་དེ།  སྐུ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་ཡུལ་དངོས་ཐད་གཏོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།