༄༅།།སྐུ་ཁམས་བཟང་། ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
  • 拉萨 7℃~-9℃

ལྗར་པན་གྱིས་འཕུར་ཐུབ་པའི་རླངས་འཁོར་ཞིག་བཟོས་འདུག

来源:ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲི2019-08-19 10:24:40 查看数0

ལྗར་པན་གྱི་NECསྤྱི་གཉེར་ཁང་གིས་འཕུར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་རླངས་འཁོར་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཟླ་༨ཚེས་༥ཉིན་རླངས་འཁོར་དེ་ཚོད་འཕུར་བྱས་པ་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཚོད་ལྟའི་ཁྲོད་རླངས་འཁོར་དེ་ས་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྨི་3ཟིན་པའི་བར་སྣང་དུ་སྐར་མ་གཅིག་ཙམ་རིང་ལྡིང་སྐོར་རྒྱག་ཐུབ་ཡོད།

སྤྱི་གཉེར་ཁང་དེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། རླངས་འཁོར་དེ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་འཕུར་ཐུབ་པའི་མི་མེད་ཅ་དངོས་སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁོར་ཞིག་བཟོ་ཆེད་ཡིན་ཞིང་། རླངས་འཁོར་དེ་བཟོ་བར་མཁའ་དབྱིངས་འཕུར་སྐྱོད་ལག་རྩལ་དང་དྲ་རྒྱའི་བདེ་སྲུང་ལག་རྩལ་སོགས་སྤྱད་ཡོད།

ལྗར་པན་སྲིད་གཞུང་གིས་འཕུར་སྐྱོད་རླངས་འཁོར་གྱི་ཐོན་ལས་གོང་དུ་སྤེལ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཅིང་། ༢༠༣༠ལོར་མི་སྡོད་ཆོག་པའི་འཕུར་སྐྱོད་རླངས་འཁོར་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བའི་རེ་བཅངས་ཡོད།

ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་། འཕུར་སྐྱོད་རླངས་འཁོར་ལ་ཚན་རྩལ་སྤྱི་གཉེར་ཁང་མང་པོས་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཨ་རིའི་Uberསྤྱི་གཉེར་ཁང་གིས་ཀྱང་Uber Airཞེས་པའི་འཕུར་སྐྱོད་རླངས་འཁོར་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་སང་ལོར་ཚོད་འཕུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ༢༠༢༣ལོར་དངོས་སུ་ཚོང་ལས་ཁྲོད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་འཆར་ཡོད།