༄༅།།སྐུ་ཁམས་བཟང་། སྐུ་ཉིད་ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
  • 拉萨 7℃~-9℃

ལིས་ཁི་ཆང་གིས་དབྱི་ས

ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་

ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱིས་རུ་ཝ

ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞ

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཁྲོམ་ཕུས་སྤྱི་ཚེས་15ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་ཞ་ཝེ་ཡི་རྒྱལ