• བོད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལོ་ཐོ། ༢༠༡༨༠༦༢༠

  • ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་བྱང་ཁོ་རེ་ཡའི་ངལ་རྩོལ་ཏང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་དང་གྲོས་མོལ་གནང་བ།

  • རྒྱལ་ཡོངས་མཆོང་རྒྱུག་འཕེན་གསུམ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་སྐྱེས་པའི་སྨི༡༠༠༠༠གི་བང་རྒྱུག་ཁྲོད་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་ཨང་དང་པོ་བླངས།

  • འཛམ་གླིང་བུམ་པའི་འགྲན་བསྡུར་གྱི་བོད་སྐད་ཐད་གཏོང་།

  • གུང་གསེང་སྐབས་སུ་མཛེས་ལྗོངས་ཉམས་སུ་མྱོང་།

  • ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་སྐབས།

 
最新原创推荐
首推不只是一种认可,还是一种态度!